POLÍTICA DE PRIVACITAT                         Inici

La present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l'Usuari a través del portal d'Internet (en endavant, el "Portal") que TERRA MAT, SA (des d'ara EL TITULAR DEL PORTAL) posa a disposició dels usuaris d'Internet. La present Política forma part integrant de l'Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.

L'Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a EL TITULAR DEL PORTAL per als fins assenyalats.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d'aplicacions de tercers, com Facebook, Twitter, Instagram, etc. Aquestes aplicacions o xarxes socials poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l'usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recaptada a través d'aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blocs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l'intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l'usuari pot ser compartida amb altres usuaris d'aquest servei, sobre els quals EL TITULAR DEL PORTAL no té cap control.

A fi d'oferir informació o serveis d'interès en funció de la localització de l'Usuari, PORTAL podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l'Usuari, en aquells casos en què la configuració de l'usuari a l'efecte així ho permeti.

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anonimitzada o agregada, PORTAL podrà registrar l'adreça IP (número d'identificació de l'accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.


Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari?

Identitat: TERRA MAT, SA és una societat espanyola inscrita Inscrita al Registre Mercantil Barcelona el 9 de maig de 1988 amb Volum 9425 Foli 31 Full 115433 Inscripció 1.
CIF: A58666595
Adreça postal: Pssg. Font d'en Fargas, 18 3 08032 Barcelona
Tel. + 34 934208303
Correu electrònic: info@terramat.es
Web: http://terramat.es


Amb quina finalitat tractem les dades personals de l'Usuari?

EL TITULAR DEL PORTAL tracta la informació facilitada per l'Usuari amb la finalitat d'atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d'aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

a) Gestionar el registre com a usuari de la Plataforma: Les Dades Personals que ens aporti seran objecte de tractament per a identificar-lo com usuari de la Plataforma i donar-li accés als seus diferents funcionalitats, productes i serveis que estan a la seva disposició com a usuari registrat.

b) Contacte amb l'Usuari a través de correu electrònic, trucades telefòniques, enviament de SMS o altres mitjans de comunicació electrònics equivalents, en relació a actualitzacions o comunicacions informatives relacionades amb les funcionalitats, productes o serveis contractats, incloses actualitzacions de seguretat de la Plataforma , sempre que sigui necessari o raonable per a la seva execució.

c) Atendre les sol·licituds o peticions que realitzi l'Usuari a través dels canals d'Atenció al Client disponibles sobre la nostra Plataforma o botigues físiques, si n'hi ha.

d) Gestionar els Currículums Vitae remesos a través del portal.

e) La participació en blocs, mitjançant comentaris.

f) Comunicacions electròniques de naturalesa informativa o publicitària dels nostres productes i serveis d'acord amb els seus interessos.

EL TITULAR DEL PORTAL podrà elaborar un perfil comercial, d'acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

En el cas que l'Usuari es registri al Portal a través de la connexió social, EL TITULAR DEL PORTAL únicament accedirà a les dades personals de l'Usuari per als quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l'accés de la xarxa social de què es tracti . Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. EL TITULAR DEL PORTAL no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d'aquestes entitats o de l'ús que facin de la informació de l'usuari.


Informació sobre el tractament de dades per a enviament de comunicacions des TITULAR DEL PORTAL.

Les dades empleats, o facilitats, en les comunicacions informatives i / o promocionals són tractats per EL TITULAR DEL PORTAL per a finalitats consistents en l'enviament electrònic d'informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals del TITULAR DEL PORTAL o del seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l'efecte; i l'elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l'enviament d'aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l'efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal o bé a través de correu electrònic, indicats més amunt.


Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l'Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l'Usuari o perquè el tractament de les seves dades sigui necessari per a la gestió i manteniment d'un contracte subscrit amb vostè; igualment, el tractament de les seves dades pot ser necessari per complir les nostres obligacions legals i finalment, podem utilitzar les seves dades per aconseguir un interès legítim, com a poder contactar amb l'usuari i oferir-los productes i serveis que puguin ser del seu interès.


Per quant de temps conservarem les dades personals de l'Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud del usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'Usuari, sense perjudici dels terminis de 5 o 10 anys de prescripció de les accions de responsabilitat derivades de una relació contractual, que estableix l'article 1964 del Codi Civil i 121-20 Codi Civil de Catalunya, respectivament, segons sigui aplicable un o altre. En el cas concret de currículum les dades seran conservades durant el termini necessari per a realitzar el procés de selecció de personal, excepte indicació en contrari per part de l'interessat.

 

A què destinataris es comunicaran les dades personals de l'Usuari?

EL TITULAR DEL PORTAL es recolza en diversos proveïdors de serveis per poder oferir els productes i serveis esmentats, com serveis informàtics i d'emmagatzematge. És per això que procedirem a comunicar les seves dades quan sigui necessari per complir amb les finalitats esmentades en la present Política de Protecció de Dades.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d'obligacions directament exigibles EL TITULAR DEL PORTAL.


Quins són els drets de l'Usuari quan ens facilita les seves dades personals?

L'Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si EL TITULAR DEL PORTAL tracta dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius , les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l'Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l'Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. EL TITULAR DEL PORTAL cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

L'Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal o electrònic a EL TITULAR DEL PORTAL, a l'adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic anteriorment indicat, amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

Igualment, l'interessat disposarà del dret a revocar el consentiment prestat en qualsevol moment i podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a presentar la reclamació que consideri oportuna.


INFORMACIÓ AMPLIADA PER ALS CLIENTS DEL TITULAR DEL PORTAL PROCEDENTS DE PRESSUPOSTOS, FULLS D'ENCÀRREC, CONTRACTES, ETC.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades), l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de TERRA-MAT, SA (des d'ara el responsable del tractament) Pssg. Font d'en Fargas, 18 3 08032 Barcelona, ​​amb CIF A58666595, telèfon: 934.208.303 i mail info@terramat.es

La finalitat del tractament és gestionar la relació contractual derivada de la contractació dels nostres serveis relacionats amb les activitats de la construcció i poder enviar-li comunicacions postals o electròniques de naturalesa publicitària dels nostres serveis d'acord amb els seus interessos.

Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual, sense perjudici dels terminis de 5 o 10 anys de prescripció de les accions de responsabilitat derivades d'una relació contractual, que estableix l'article 1964 del Codi Civil i 121-20 Codi Civil de Catalunya, respectivament, segons sigui aplicable un o altre.

El responsable del tractament, podrà elaborar un perfil comercial, d'acord amb la informació facilitada, però no es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

La base jurídica del tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l'interessat o perquè el tractament de les seves dades sigui necessari per a la gestió i manteniment d'un contracte subscrit amb vostè; igualment, el tractament de les seves dades pot ser necessari per complir les nostres obligacions legals i finalment, podem utilitzar les seves dades per aconseguir un interès legítim, com poder contactar amb l'interessat i oferir-los productes i serveis que puguin ser del seu interès.

El responsable del tractament es recolza en diversos proveïdors de serveis per poder oferir els productes o serveis esmentats, com serveis informàtics i d'emmagatzematge. És per això que procedirem a comunicar les seves dades quan sigui necessari per complir amb les finalitats abans esmentades.
 
Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d'obligacions directament exigibles al responsable del tractament.

El fet de no facilitar les dades al responsable del tractament o a les entitats esmentades, implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis objecte del present contracte. La negativa a la rebre comunicacions publicitàries per via postal o electrònica sobre productes i serveis, no té cap conseqüència sobre la prestació del servei contracte.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal o electrònica indicada amb anterioritat.

Igualment, l'interessat disposarà del dret a revocar el consentiment prestat en qualsevol moment i podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Documents legals
Avís legal          Política de privacitat          Política de qualitat i medi ambient         Política de cookies